Program wyborczy

Drogi
Ścieżki rowerowe
Infrastruktura techniczna

Drogi

 • droga łącząca Przecław z nową DK13
 • objazd "przez szklarnie"
 • droga do ogródków działowych - Przecław
 • Będargowo - Ostoja
 • Kołbaskowo koło kościoła
 • poszerzenie Alei Śliwkowej - Warzymice
 • wspieranie powiatu w remontach dróg powiatowych
 • chodnik Przylep - Ostoja

Ścieżki rowerowe

 • Przecław - Karwowo
 • Al. Śliwkowa - DK13
 • Kołbaskowo - Kamieniec
 • Kołbaskowo - Moczyły
 • Kamieniec - Rosówek
 • Siadło Dolne - Kurów
 • po trasie kolekli wąskotorowej: Niemcy - Barnisław - Warzymice
 • ścieżka edukacyjna Siadło Górne - Wzgórze Morenowe nad Odrą

Infrastruktura techniczna

 • renowacja urządzeń melioracyjnych i odwodnieniowych
 • monitoring miejsc publicznych
 • miejsca parkingowe
 • dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych terenów
Ochrona zdrowia
Oświata
Dom kultury

Ochrona zdrowia

 • bezpłatne badania profilaktyczne i programy prozdrowotne
 • bezpłatne szczepienia dla seniorów
 • Dom Opieki dla Seniorów
 • dofinansowanie rehabilitacji osób starszych
 • bezpłatne badania profilaktyczne i programy prozdrowotne

Oświata

 • bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla studentów
 • utrzymanie obecnej sieci placówek szkolnych
 • dalsze pozyskiwanie środków unijnych na rozwój oświaty
 • wzbogacenie systemu stypendialnego za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

Dom kultury

 • zajęcia taneczne i muzyczne, plastyczne i sportowe
 • zajęcia dla seniorów
 • spotkania muzyczne, koncerty, wernisaże
 • bezpłatna nauka pływania dla dzieci
 • ogólnodostępne lodowisko
 • zajęcia dla właścicieli czworonogów
Szybka kolej miejska
Szybki tramwaj
Bezpieczeństwo

Szybka kolej miejska

 • działania zmierzające do włączenia gminy w sieć Kolei Metropolitarnej, po rozbudownie trakcji kolejowej Szczecin - Berlin

Szybki tramwaj

 • działania zmierzające do realizacji linii tramwajowej Szczecin - Przecław

Bezpieczeństwo

 • posterunek policji w Przecławiu
 • sprzęt i szkolenia dla strazaków